Auteursarchief: Energiefabriek 013

Voorzitter Lucia Kleinegris over de ALV

Het was een bijzondere vergadering, de Algemene Ledenvergadering van 1 juli 2020, met ongeveer 26 deelnemers in ZOOM. Na een digitale inloop (hoe zet ik mijn microfoon aan, hé ben ik nu in beeld, wat zit je haar leuk, mooie achtergrond heb jij, oh waar zit je aan het strand…..) startte de vergadering stipt om 19.30 uur. Lucia benadrukte dat deze ALV een informerend karakter had en heeft een en ander toegelicht over de veranderingen in het bestuur. Daar hebben zich afgelopen tijd veel discussies voorgedaan over de  ‘richting´ waarin Energiefabriek013 zich zou moeten ontwikkelen. Willen we meer gaan samenwerken met andere corporaties? Die vraag is zowel actueel voor het opstellen van energieadviezen (met de andere 4 Tilburgse corporaties) als in het kader van de REKS (met de andere 13 coöperaties in Hart van Brabant). Ook met de ledenraad zijn hierover gesprekken gehouden. En het was ook de aanleiding voor deze Algemene Ledenvergadering. De discussies hebben mede geleid tot het aftreden van bestuursleden Peter Beijer, Pieter Biemans en Jelle Zijlstra. Peter en Pieter zullen wel actief blijven binnen Energiefabriek013. 

Hierna hebben wij vier boeiende presentaties gehad waar na iedere presentatie de mogelijkheden was via de chat-functie vragen te stellen. Achtereenvolgens was er een presentatie:

  • door Pieter over de REKS, de Regionale Energie en Klimaat Strategie, waarin de plannen voor duurzame energie voor Hart van Brabant worden uitgewerkt.
  • door Arnoud over het onderdeel participatie in de REKS en de  rol van energiecoöperaties hierin.
  • door Frans Lemmens over de transitievisie warmte waarin aangegeven zal worden hoe Tilburg van het aardgas af zal geraken. In de eerste fase gaat het om het ‘wat’: welke warmtebronnen zijn er beschikbaar, welke technieken zullen waar toegepast gaan worden. 
  • door Lucia over de visie van het bestuur op de organisatie van Energiefabriek013. 

Na deze informatieve ALV volgt in het najaar een ALV die ook besluitvormend zal zijn. De vergadering werd besloten met een oproep aan leden om zich te melden voor een rol in het bestuur of de ledenraad. Belangstellenden kunnen zich melden via het contactformulier op de site http://www.energiefabriek013.nl/contact/. We bespreken graag met je wat de mogelijkheden zijn.

Geïntegreerde zonnepanelen voor monumenten

De Douaneloods in het Vlaamse Essen is van gebouw-geïntegreerde zonnepanelen voorzien. Dit is het resultaat van het project DEMI MORE, een Europese samenwerking van Vlaanderen en Noord-Brabant. Op zes locaties in Noord-Brabant en Vlaanderen zijn monumenten op innovatieve wijze energie-efficiënter gemaakt. 

Aanbevelingen

Om eigenaren te ondersteunen bij het energie-efficiënt maken van hun monument, zijn alle opgedane kennis en bevindingen vastgelegd in twee rapporten. Een rapport met het verduurzamingsproces als handvat voor de Belgische landsdelen, en een rapport met aanbevelingen voor een monumentvriendelijk BREEAM-NL, een beoordelingsmethode voor de duurzaamheid van gebouwen. Voor monumenten bestond deze methode namelijk nog niet.

Douaneloods

Met als doel het monument Douaneloods in Essen te verduurzamen en energie te besparen was het aantal opties beperkt. De aandacht ging uit naar het dak van de loods, een zadeldak met een knik in het dakvlak. Het midden van het dakvlak is iets steiler dan het onderste deel en omvat een lichtstraat, bestaande uit niet-originele pvc-golfplaten. Het totale oppervlak beslaat circa 800 vierkante meter. In deze uitgangssituatie ging de aandacht uit naar in de bouw geïntegreerde, semi-transparante zonnepanelen in de lichtstraat en die zijn uiteindelijk geplaatst.

De lichtstraat in de nok van het dak is gerestaureerd. In plaats van gewoon glas is gekozen is voor het gebruik van building integrated photovoltaics (bipv-)panelen. De opbrengst van de zonnecellen bedraagt circa 20.000 kilowattuur per jaar, bestemd voor de energiebehoefte van techniekpark Robotland. Omdat het bipv-systeem op maat gemaakt moest worden, zijn er diverse zaken onderzocht. Zo is onder meer een hygrothermische studie gestart, die onderzoekt of de bipv-panelen de lucht onder het dak mogelijk oververhitten waardoor de spanten zouden kunnen vervormen.

In deze video is het systeem in beeld gebracht.

De eindrapportage van het project DEMI MORE vind je via deze link.

Door Els Stultiens

Bron: Solar Magazine, 20 januari 2020

Boekbespreking

Veel mensen maken zich zorgen om de klimaatverandering, maar hebben ook veel vertrouwen in de mogelijkheden om de klimaatverandering tegen te gaan. Als we de CO2 uitstoot maar weten terug te dringen dan blijft er nog genoeg aarde over voor de generaties na ons.

De in Ierland wonende Paul Kingsnorth is minder optimistisch. Hij wordt ook wel omschreven als een ‘eindtijd denker’ die de hoop toch nog niet opgeeft en blijft geloven in de kracht van natuur. Ondanks zijn sombere kijk op de toekomst zijn zijn boeken erg lezenswaardig. Hij houdt ons een spiegel voor en beschrijft het belang van natuur en biodiversiteit om te kunnen overleven. Hij wijst er in zijn boek Bekentenissen van een afvallige milieuactivist op dat er meer nodig is dan het terugdringen van CO2 of stikstof. 

Op de site van VPRO’s tegenlicht wordt de volgende beschrijving van Kingsnorth gegeven.

”Denker en schrijver Paul Kingsnorth stond al vroeg op de barricades als natuurbeschermer. Zowel dichtbij huis in Engeland als aan de andere kant van de wereld in Papua-Nieuw-Guinea verzette hij zich tegen de onstilbare honger van de globaliserende wereld voor meer land, grondstoffen en spullen. Kingsnorth was een van de kopstukken van de milieubeweging en bereikte met zijn vlammende betogen een groot internationaal publiek. En toen kwam hij tot inkeer. Hij viel van zijn geloof dat de mensheid de wereld kon redden. In zijn gebundelde essays ‘Confessions of a recovering environmentalist’ (2017) beschrijft hij hoe de rekenaars van deze wereld de groene beweging van binnen uitholden en de barricades verruilden voor stropdas en vergadertafels. Het beperken van CO2-uitstoot werd het nieuwe gospel, omdat het meetbaar en te berekenen was. Maar volgens Kingsnorth is dat een illusie. Hij vindt dat de groene beweging van nu de nog overgebleven wilde natuur in een overwinningsroes inruilt voor een windmolenpark of zonnepanelen farm. De strijd is verloren.”

Vijf woningen, één warmtepompbron

Met één bodembron de warmtepompen van vijf woningen voeden. Itho Daalderop komt – met een concept dat flink op dure bronboringen bespaart en een alternatief vormt voor de lucht/water-warmtepomp of stadsverwarming in renovatie.

Het Warmtepompnet is een concept voor de projectmatige renovatiemarkt. Deze worden nu nog nauwelijks voorzien van bodemgebonden systemen, ondanks het feit dat deze warmtepompinstallaties energetisch goed presteren en de mogelijkheid tot gratis koeling geven. De kosten van de boringen, plus overlast die het met zich meebrengt, zijn voor veel opdrachtgevers te gortig. Omdat lucht/water-warmtepompen, of collectieve warmtenetten juist voor kleine projecten ook niet overal de handjes op elkaar krijgen, bedacht Itho Daalderop een mixvorm van eigenschappen van verschillende systemen: een mini-warmtenet met bodembron.

Diepe bron

Per vijf woningen wordt dan één heel diepe bron geboord van ongeveer 300 meter, die groot genoeg is om aan de vraag van het aangesloten woningblok te voldoen. De boring wordt dan op een plek gedaan waar de overlast het minst is. De woningen hebben wel elk hun eigen warmtepomp (WPU 5G), maar delen enkel de bron. Die bron is onderhoudsvrij. De pompen in de individuele warmtepompen zorgen ervoor dat de energiestromen in gang worden gezet. De investering in de boring kan over vijf woningen worden uitgesmeerd en dat maakt bodemenergie plots een stuk minder onaantrekkelijk. De uiteindelijke afrekening van het verbruik, gebeurt gewoon per woning.

Ervaringen

Een gezamenlijke bron wordt vaker toegepast, maar dan met name in gestapelde bouw. Itho Daalderop heeft al twintig jaar ervaring met bodemgebonden warmtepompsystemen. Het bedrijf heeft al 20.000 systemen opgeleverd en monitort die vanaf 2006. Met de ervaringen uit de renovatie en de tests met het warmtepompnet op zak, introduceert het bedrijf het concept op de VSK, maar dan voor grondgebonden (huur)woningen.

Voordeel: kleinere projecten

Voordeel voor de corporatie is dat niet gelijk een hele wijk hoeft te worden aangepakt. Het voordeel voor de installateur is dat hij in tegenstelling tot warmtenetten goede omzetmogelijkheden heeft, onderhoudscontracten kan aanbieden en hierin niet wordt gestuurd door de aanbieder van het warmtenet. Hoewel aangeraden wordt de woning eerst goed te isoleren voor de toepassing van lage temperatuurverwarming, zou het ook aangesloten kunnen worden op een bestaand afgiftesysteem. Bijkomend voordeel van de toepassing van bodemwarmte is verder dat met het systeem ook gekoeld kan worden.

Bron: www.aannemersvak.nl 21 januari 2020

Bijstandsuitkering niet gekort vanwege zonnepanelen

De opbrengsten van zonnepanelen worden niet in mindering gebracht op de uitkering van mensen die in de bijstand zitten. Dat meldt minister Wiebes naar aanleiding van Kamervragen van de PvdA. Gijs van Dijk en William Moorlag – Tweede Kamerleden namens de Partij van de Arbeid (PvdA) – stelden half december Kamervragen over het korten van mensen die in de bijstand zitten omdat zij zonnepanelen op hun dak hebben.

Geen invloed op hoogte
‘In de Participatiewet worden alle vermogens- en inkomensbestanddelen tot de middelen gerekend waarover de belanghebbende beschikt of redelijkerwijs kan beschikken’, schrijft minister Wiebes. ‘In de Participatiewet is een aantal specifieke vermogens- en inkomensbestanddelen hiervan uitgezonderd. Tevens wordt in de Participatiewet geëxpliciteerd wat – voor zover het de in aanmerking te nemen middelen betreft – onder inkomen wordt verstaan, dan wel “naar aard” met deze inkomsten en uitkeringen overeenkomt. De opbrengsten van zonnepanelen in het kader van privégebruik van de belanghebbende leveren primair een besparing op van het energiegebruik, en komen daarom ”naar aard” niet overeen met het in artikel 32 van de Participatiewet bedoelde inkomen. De bedoelde opbrengsten hebben dan ook géén invloed op de vaststelling van het recht op en de hoogte van de bijstand.’

‘Het genieten van voordeel uit het hebben van zonnepanelen voor eigen gebruik is niet aan te merken als inkomen in de zin van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (AIB) en leidt daarmee niet tot het verrekenen van inkomsten met de uitkering bij de werknemersverzekeringen en andere sociale voorzieningen’, besluit de minister.

Door Edwin van Gastel, Marco de Jonge Baas 

Bron: Solarmagazine.nl, 15 januari 2020