Auteursarchief: Energiefabriek 013

Twee nieuwe postcoderoosprojecten

Is je eigen dak niet geschikt voor zonnepanelen? Dan kun je groene stroom opwekken op een andere locatie. Energiefabriek013 heeft twee nieuwe postcoderoosprojecten in ontwikkeling. 

Energiefabriek Armhoef

Op de daken van de basisschool Armhoefse Akkers en van GGz Breburg (Jan Wierhof) wordt een postcoderoosproject ontwikkeld van 600 zonnepanelen. Beide eigenaren van de daken hebben de intentieovereenkomst getekend. De installateur heeft een voorlopig legplan gemaakt voor de panelen en de aansluiting daarvan op het netwerk van Enexis. Omwonenden hebben inmiddels al op 360 panelen ingetekend. En dat terwijl de geplande informatieavonden vanwege de Corona-crisis niet door konden gaan. 

De werkgroep heeft een bredere ambitie dan alleen energie opwekken. Het zonneproject komt ook aan bod in de lessen op de basisschool. Naar een manier om dit te verbinden met de GGz wordt nog gezocht. En ook wil de werkgroep dat de nieuw te vormen coöperatie een bijdrage kan leveren aan het opzetten van andere duurzaamheidsinitiatieven.

Energiefabriek Kempenbaan/A58 (De Energiemuur)

Energiefabriek013 heeft van de gemeente Tilburg de mogelijkheid gekregen om op de geluidswal tussen het nieuwe Van Der Valkhotel en het Elisabethziekenhuis een zonneproject te ontwikkelen. Een werkgroep van Energiefabriek013 is gestart met een haalbaarheidsonderzoek. De geluidswal bestaat uit vervuilde grond met daaroverheen een leeflaag van 1 meter. Die leeflaag mag niet doorboord worden. Dit maakt het project ingewikkelder. Daarnaast is de geluidswal een blikvanger voor wie vanuit Eindhoven langs Tilburg komt. We willen daarom niet volstaan met een groot zwart vlak van zonnepanelen. We bekijken de mogelijkheid van het plaatsen van kleine windmolens. En de kansen op ecologisch vlak: de zonneweide kan een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Ook willen we de energietransitie bereikbaar maken voor alle Tilburgers, dus ook mensen met weinig geld. Daarom zal een deel van het project ingericht worden als een sociaal project, waarbij men voor een laag bedrag kan participeren. De wal biedt ruimte voor ruim 4.000 zonnepanelen. Zo’n groot project vraagt ook om een andere financieringsstructuur. Tenslotte wil de werkgroep bekijken of er ruimte is voor meer experimentele ontwikkelingen op technisch vlak. Denke bijvoorbeeld aan het omzetten van stroom in waterstof, het koppelen van de installatie aan die van het ziekenhuis, het opslaan van elektriciteit, en het opwekken van warmte. 

Alles bijeen is dit een project met veel mogelijkheden en veel uitdagingen. De werkgroep neemt de tijd om deze zorgvuldig te onderzoeken. Als de uitkomst van de haalbaarheidsstudie positief is, wordt het project verder ontwikkeld.

Drie geslaagde bijeenkomsten

Het wordt met de dag lichter buiten. Met de eerste zonnestralen beginnen we te ontwaken uit de winterslaap. De zonnepanelen gaan weer lekker veel stroom leveren! We hebben trouwens ook in de donkere dagen mooie bijeenkomsten gehad met Energiefabriek013.

Warmtenetwerk

In november hebben we een boeiende excursie naar de Amercentrale gehad, gevolgd door een ‘warmte’ avond. Tijdens deze avond hebben vertegenwoordigers van Ennatuurlijk en de Amercentrale de opties voor verduurzaming van het warmtenet toegelicht. Ook werd het ‘duurzaamheidsgehalte’ van stoken met biomassa genuanceerd met argumenten voor en tegen. Interessant dat de meningen varieerden van biomassa als transitiebrandstof (met scherpe eisen aan herkomst en kwaliteit van het hout) tot een nadrukkelijk ‘niet doen!’. Een verslag en de presentaties van deze avond vind je op de site

We barsten van de energie, maar …

In januari ging het over de boeiende en optimistische stelling: hernieuwbare energie genoeg, maar hoe krijgen we die bij de afnemers? Vanuit onderzoeksbureau CE Delft is het dilemma van de netcongestie geschetst. Dat wil zeggen dat het aanbod soms groter is dan het netwerk aan kan. Onze netbeheerder Enexis heeft uitgelegd hoe zij hard werkt aan oplossingen om dit te fixen. Lastig is dat er in gebieden met weinig bebouwing volop ruimte is voor zonneweiden, maar dat daar weinig vraag is en er geen zware bekabeling aanwezig is. Terwijl we in gebieden met veel bebouwing – en dus veel behoefte aan elektriciteit – de ruimte liever gebruiken voor wonen en andere functies.  ‘Ga het dak op met die panelen!’ is dus geen loze scheldpartij. 

Verder mochten we genieten van een boeiende presentatie van de directeur van de Energieacademie van Samso, een eiland voor de Deense kust. Hij was, geheel overeenkomstig het streven van minder vliegbewegingen, via een internetverbinding dicht bij ons in de zaal. De zeer gedreven presentator werd soepel ondersteund door Jona, een jongere die actief is in de jeugdige klimaatbeweging. 

Beide avonden zijn in samenwerking met de gemeente Tilburg georganiseerd (met dank aan wethouder Oscar Dusschooten). Daarbij mochten we de inhoud onafhankelijk invullen. Zodra dat weer kan, willen we volgende bijeenkomsten organiseren. Heb je daar ideeën voor, of wil je meewerken? Neem dan contact op. 

Lucia Kleinegris 

Hoe kunnen we Tilburg duurzaam verwarmen?

Hoe kan het warmtenet (de stadsverwarming) in Tilburg een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Tilburg? Die vraag stond centraal op de studiebijeenkomst op woensdagavond 27 november, georganiseerd door de Energiefabriek013. Heet hangijzer daarbij is dat de de bron van het warmtenet – de Amercentrale – grotendeels wordt gestookt op biomassa.

Inleiders waren Job van den Berg, programmaregisseur verduurzamen Amerwarmtenet, Frank Soons van Ennatuurlijk, Chris Scheerder van RWE/Amercentrale en Johan Vollenbroek van Mobilisation. Hun verhalen en ervaringen zorgde voor een interessante en pittige discussie met de zaal met ongeveer 60 belangstellenden.

Om te zien hoe het warmtenet in de praktijk werkt, werd de maandag ervoor een excursie georganiseerd naar het tussenstation van Ennatuurlijk op Vossenberg en naar de Amercentrale in Geertruidenberg. In de Amercentrale kon men zien hoe de warmte die vrij komt bij het opwekken van energie via het Amernet verspreid wordt over huishoudens én bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout en Made. Zij gebruiken de warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater.

Meer weten: download de presentaties

duurzaam verwarmen

Premier Rutte: mogelijk toch zonnepanelen voor koning Willem-Alexander op Huis ten Bosch

Bron: Solar Magazine, 17 oktober 2019  https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i19684/premier-rutte-mogelijk-toch-zonnepanelen-voor-koning-willem-alexander-op-huis-ten-bosch

Paleis Huis ten Bosch in Den Haag waar koning Willem-Alexander en koningin Máxima met hun kinderen wonen, krijgt mogelijk zonnepanelen. Dat heeft premier Mark Rutte in de Tweede Kamer verklaard.

Het Rijksvastgoedbedrijf liet Paleis Huis ten Bosch in Den Haag in de voorbije 3 jaar renoveren, een rijksmonument waarvan de oudste delen uit de 17e eeuw zijn. Het paleis is nu, na de volledige renovatie, weer langdurig bruikbaar voor bewoning door koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun kinderen. 

Begrotingsbehandeling
Vorig jaar werd al duidelijk dat koning Willem-Alexander wel zonnepanelen zou krijgen op Paleis Noordeinde (het werkpaleis van de koning) maar vooralsnog niet op Huis ten Bosch. Daar lijkt nu dus mogelijkerwijs verandering in te komen.

Tijdens de behandeling van de begroting Algemene Zaken en de begroting Koning 2020 heeft premier Rutte in de Tweede Kamer namelijk het volgende verklaard: ‘Ten aanzien van de gebouwen wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om zonnepanelen aan te brengen op of rond paleis Huis ten Bosch. Naast onderzoek naar de mogelijkheid voor zonnepanelen worden waar mogelijk duurzame maatregelen in het algemeen getroffen. Het gaat bijvoorbeeld om energiezuinig glas, duurzame materialen en het isoleren van plafonds en daken. Bij paleis Noordeinde heeft de Dienst van het Koninklijk Huis waar mogelijk maatregelen getroffen in het kader van duurzaamheid, bijvoorbeeld een vervoersplan met elektrische fietsen. De dienstauto’s hebben een A- of een B-label. We staan positief tegenover een verzoek om in overleg te treden met de gemeente Amsterdam over een warmtekrachtopslag bij het paleis. Daar zullen we naar kijken.’

Door Edwin van Gastel, Marco de Jonge Baas 

Zonnepanelen zijn nu al te recyclen

Bron: Solar Magazine, 14 oktober 2019 https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i19641/nationale-recycle-week-zonnepanelen-zijn-nu-al-te-recyclen

Zonnepanelen kunnen aan het einde van de levensduur nu al gerecycled worden. Dat stelt Jan-Willem Jehee van stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN), de stichting die de inzameling en recycling coördineert.

Zonnepanelen hebben een lange levensduur: ze gaan zo’n 30 jaar mee. Maar als een paneel toch eerder moet worden vervangen, is er een systeem voor inzameling en recycling. Recycling van defecte panelen is volgens stichting ZRN zeker de moeite waard. Materialen zoals glas, koper en aluminium kunnen namelijk eenvoudig worden teruggewonnen.

Heel Holland Recyclet
Het door stichting ZRN ontwikkelde systeem wordt nu vooral gebruikt om defecte zonnepanelen in te zamelen. Op dit moment wordt dat gebruikt voor zonnepanelen met transportschade, stormschade en heel af en toe een defect paneel dat onder de fabrieksgarantie valt.

‘Zo’n kapot zonnepaneel bij het grof vuil gooien is echt zonde’, stelt Jehee van Zonne-energie Recycling Nederland, de stichting die de inzameling en recycling coördineert. ‘Zonnepalen bevatten allerlei materialen die opnieuw te gebruiken zijn, zoals glas, koper en aluminium. Iedereen recyclet, en dat geldt dus ook voor zonnepanelen. Maar nog niet iedereen weet dat. Daarom doen we mee met het initiatief Heel Holland Recyclet (red. een campagne van de Nationale Recycle Week). Want ook inzameling en hergebruik van zonnepanelen is echt heel eenvoudig.’

Inzamelpunten
Consumenten kunnen heel gemakkelijk van hun kapotte zonnepanelen af. Net als bij bijvoorbeeld wasmachines of ijskasten geldt er voor een groothandel of importeur een wettelijke verplichting om zonnepanelen in te nemen en te verwerken. De installateur die een defect zonnepaneel vervangt, neemt het oude exemplaar mee en levert dit in bij een van de inzamelpunten van Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN). Mensen die zelf een zonnepaneel vervangen, kunnen dat ook zonder kosten laten recyclen. Zij kunnen daarvoor terecht bij een van de inzamelpunten van ZRN of het zonnepaneel langsbrengen bij het afvalpunt of de milieustraat in hun gemeente. Dit werkt op dezelfde manier als bij ander elektrisch afval.

ZRN brengt de zonnepanelen vanuit de inzamelpunten naar een sorteercentrum. Daar sorteren medewerkers de afvalstroom in bakken met panelen, omvormers en kabels. Daarna zijn er diverse technieken om de materialen te scheiden en geschikt te maken voor hergebruik. Het glas komt bijvoorbeeld terug als glaswol voor isolatie. En door het koper en aluminium opnieuw te gebruiken, put men de voorraad van die schaarse metalen minder snel uit.

Bij bedrijven gaat het vaak om grotere aantallen zonnepanelen. Als die moeten worden vervangen, zorgt ZRN in samenspraak met de installateur voor inzameling op locatie van het bedrijf. Dat is gratis als de installateur, importeur of groothandel is aangesloten bij ZRN. Voor niet-deelnemers is inzameling ook mogelijk, maar dan worden er kosten doorberekend.

Door Els Stultiens